Riskbedömning vid arbete på hög höjd: en heltäckande vägledning

Inledning

Arbete på hög höjd innebär inneboende risker som måste hanteras noggrant för att garantera säkerhet och välbefinnande för de personer som deltar i sådana aktiviteter. Oavsett om det handlar om konstruktion, underhåll eller någon annan uppgift som innebär att man befinner sig ovanför marknivå, är en grundlig riskbedömning avgörande för att identifiera potentiella faror och genomföra lämpliga säkerhetsåtgärder. I den här artikeln kommer vi att fördjupa oss i riskbedömningen vid arbete på hög höjd och undersöka dess betydelse, nyckelelement och bästa praxis.

Förstå vikten av riskbedömning vid arbete på hög höjd

Arbete på hög höjd med traditionell utrustning medför många risker, t.ex. fall, halkning, snubbling, fallande föremål och strukturella kollapser. Varje år inträffar otaliga olyckor med personskador och i vissa fall dödsfall som följd. En av de vanligaste orsakerna till dödsfall och allvarliga skador vid arbete på hög höjd är fall från stegar och genom ömtåliga ytor. Inom livsmedels- och dryckesindustrin är till exempel "fall från höjd den tredje största orsaken till dödsolyckor och utgör 20% av dödsolyckorna", och fall från stegar utgör 40% av dem (HSE, nov. 2021). Detta understryker den avgörande roll som riskbedömningar spelar för att mildra och förebygga sådana incidenter. Riskbedömningen bör utföras på "marknivå" av utbildad personal på arbetsplatsen. Genom att göra en grundlig bedömning kan operatörerna och arbetsledarna:

Sju män på byggarbetsplatsen identifierar farorna och genomför en riskbedömning

1. Identifiera faror. Att identifiera potentiella risker är det första steget för att säkerställa säkerheten. En omfattande riskbedömning hjälper till att identifiera faror som är specifika för det aktuella arbetet, t.ex. instabila ytor, otillräckligt kantskydd eller felaktig användning av stegar eller byggnadsställningar.

2. Utvärdera risker. Att bedöma sannolikheten för och den potentiella allvarlighetsgraden av identifierade faror är avgörande för att fastställa risknivån. Denna utvärdering hjälper till att fastställa vilka säkerhetsåtgärder som ska genomföras och hur resurserna ska fördelas.

3. Implementera lämpliga kontrollåtgärder. Med kunskap om identifierade risker kan personalen på plats införa effektiva kontrollåtgärder för att minimera eller eliminera dem. Det kan handla om att använda personlig skyddsutrustning (PPE), säkra arbetsplattformar eller implementera fallskyddssystem.

4. Följ gällande bestämmelser. Många jurisdiktioner har specifika regler och standarder för arbete på hög höjd. Genom att genomföra riskbedömningar kan man säkerställa att lagkraven efterlevs, vilket främjar en säker arbetsmiljö.

Viktiga delar av en riskbedömning för arbete på hög höjd

En heltäckande riskbedömning av arbete på hög höjd bör innehålla följande viktiga delar:

 1. Definition och analys av uppgifter.

2 man genomför riskbedömning av arbete på hög höjd

Innan arbetet påbörjas är det viktigt att specificera vilken typ av arbete som ska utföras. Analysera de specifika uppgifter som ingår i arbete på hög höjd. Bedöm faktorer som varaktighet, frekvens, komplexitet och vilka verktyg eller vilken utrustning som krävs. Denna analys hjälper till att identifiera uppgiftsspecifika risker som behöver åtgärdas. Vi rekommenderar att du besvarar följande frågor:

 • Vilka specifika uppgifter behöver jag utföra för att slutföra jobbet?
 • Var kommer jag att arbeta?
 • Kommer jag att behöva transportera maskiner?
 • När ska arbetet vara slutfört?
 • Finns det tider på dygnet då jag inte kan arbeta?

2. Välj utrustning. 

Power Towers förändrar hur världen arbetar på höjder upp till 5,1 m genom att erbjuda ett modernt och säkrare alternativ till stegar, byggnadsställningar eller podiumsteg. Alla Power Towers säkerhetsplattformar är helt skyddade med ledstångsskydd för att hålla operatören helt omsluten under arbetet. Så snart operatören lyfter upp säkerhetsplattformen låses hjulen automatiskt och maskinen hålls i ett horisontellt fast läge. Föraren har båda fötterna på samma nivå och båda händerna fria för säkert arbete på hög höjd. Säkerhetsplattformarna gör att föraren kan arbeta i en 360-gradersradie utan att sträcka sig eller behöva balansera, vilket förhindrar tillbud och fallolyckor. Välj den MEWP som bäst passar dina behov på arbetsplatsen:

 • Manuell höjning av push-around: Pecolift, Ecolift, Ecolift WR.
 • Elektrisk förhöjning för push-around: Nano, Nano 35, Power Tower, Power Tower Duo
 • Självgående: Nano SP, Nano SP Plus

3. Utvärdering av platsen.

Börja med att undersöka arbetsplatsen noggrant. Identifiera potentiella faror, t.ex. ömtåliga ytor, instabila strukturer eller kraftledningar i närheten. Beakta miljöfaktorer som väderförhållanden och deras inverkan på säkerheten.

4. Identifiering av risker.

Identifiera och dokumentera potentiella faror och tillhörande risker. Beakta både allmänna risker, t.ex. fall eller strukturella fel, och uppgiftsspecifika risker, t.ex. arbete nära strömförande elektrisk utrustning eller användning av motordriven åtkomstutrustning.

5. Riskbedömning.

Bedöm risknivån för varje identifierad fara genom att ta hänsyn till sannolikheten för att den inträffar och hur allvarliga konsekvenserna kan bli. Använd en riskmatris eller ett poängsystem för att rangordna risker och prioritera kontrollåtgärder.

6. Bedömning av kompetens.

Utvärdera kompetensen hos de personer som arbetar på hög höjd. Fastställ om de har de färdigheter, den utbildning och den erfarenhet som krävs för att utföra sina uppgifter på ett säkert sätt. Identifiera eventuella ytterligare krav på utbildning eller övervakning.

7. Kontrollåtgärder.

Föreslå och implementera kontrollåtgärder för att minska identifierade risker. Dessa kan omfatta tekniska kontroller (t.ex. skyddsräcken, barriärer), administrativa kontroller (t.ex. tillstånd, säkra arbetsrutiner) eller användning av personlig skyddsutrustning (t.ex. sele, hjälm). De fyra huvudförfarandena som måste kontrolleras är:

 • Säkra arbetsrutiner: Använd korrekt personlig skyddsutrustning, säkerställ förståelse för fallskyddssystem
 • Korrekt utbildning: För operatörer, boende, arbetsledare och underhållspersonal
 • Smart schemaläggning: Organisera arbetet på ett sätt som minimerar exponeringen för faror
 • Planering av räddning: Kan omfatta självräddning, assisterad räddning och/eller teknisk räddning

8. Övervakning och översyn.

Kontrollera regelbundet att kontrollåtgärderna är effektiva och se över riskbedömningen regelbundet eller när betydande förändringar inträffar. Uppdatera bedömningen efter behov för att säkerställa fortsatt säkerhet och efterlevnad.

Vi hoppas att denna artikel kommer att hjälpa dig att förbättra säkerheten på dina arbetsplatser. För att minska risken för att operatörer skadar sig på grund av fall, snubbling eller halkning ska du se till att du använder rätt utrustning för arbete på hög höjd.

Ta en titt på Power Towers sortiment av mobila lyftplattformar här: Tillträdesplattformar - Köp arbetsplattformar | Power Towers.

Power Towers maskinuppställning

För mer information om maskiner eller priser fyll i formuläret på Kontakta oss - Power Towers | Mobila upphöjda plattformar eller skicka ett e-postmeddelande till sales@powertowers.com.