Risikovurdering ved arbeid i høyden: en omfattende veiledning

Innledning

Arbeid i høyden innebærer en iboende risiko som må håndteres nøye for å ivareta sikkerheten og velværet til de som er involvert i slike aktiviteter. Enten det dreier seg om bygge- og anleggsarbeid, vedlikeholdsarbeid eller andre oppgaver som innebærer at man befinner seg over bakkenivå, er en grundig risikovurdering avgjørende for å identifisere potensielle farer og iverksette egnede sikkerhetstiltak. I denne artikkelen tar vi et dypdykk i risikovurderinger i forbindelse med arbeid i høyden og ser nærmere på viktigheten av dem, viktige elementer og beste praksis.

Forstå viktigheten av risikovurdering ved arbeid i høyden

Arbeid i høyden med tradisjonelt utstyr innebærer en rekke farer, blant annet fall, skliing, snubling, fallende gjenstander og strukturell kollaps. Hvert år skjer det utallige ulykker med personskader og i noen tilfeller dødsfall som resultat. En av de vanligste årsakene til dødsfall og alvorlige skader i forbindelse med arbeid i høyden er fall fra stiger og gjennom skjøre overflater. I mat- og drikkevarebransjen er for eksempel "fall fra høyden den tredje største årsaken til dødsulykker, med 20% av dødsulykkene", og fall fra stiger utgjør 40% av disse (HSE, nov. 2021). Dette understreker hvor viktig risikovurderinger er for å redusere og forebygge slike hendelser. Risikovurderingen bør utføres på "bakkenivå" av opplært personell på arbeidsstedet. Ved å gjennomføre en grundig vurdering kan operatørene og arbeidslederne:

Sju mann på byggeplassen identifiserer farene og gjennomfører en risikovurdering.

1. Identifiser farer. Det første steget i arbeidet med å ivareta sikkerheten er å identifisere potensielle farer. En omfattende risikovurdering bidrar til å identifisere farer som er spesifikke for det aktuelle arbeidet, for eksempel ustabile overflater, utilstrekkelig kantbeskyttelse eller feil bruk av stiger eller stillas.

2. Evaluer risikoer. Det er viktig å vurdere sannsynligheten for og alvorlighetsgraden av identifiserte farer for å fastslå risikonivået. Denne evalueringen bidrar til å avgjøre hvilke sikkerhetstiltak som skal iverksettes, og hvordan ressursene skal fordeles.

3. Implementere egnede kontrolltiltak. Med kunnskap om identifiserte risikoer kan personalet på byggeplassen iverksette effektive kontrolltiltak for å minimere eller eliminere dem. Dette kan omfatte bruk av personlig verneutstyr, sikre arbeidsplattformer eller implementering av fallsikringssystemer.

4. Overhold regelverket. Mange jurisdiksjoner har spesifikke forskrifter og standarder for arbeid i høyden. Ved å gjennomføre risikovurderinger kan man sikre at lovkravene overholdes, noe som bidrar til et trygt arbeidsmiljø.

Hovedelementene i en risikovurdering av arbeid i høyden

En omfattende risikovurdering av arbeid i høyden bør inneholde følgende hovedelementer:

 1. Oppgavedefinering og analyse.

2 menn gjennomfører risikovurdering av arbeid i høyden

Før du starter arbeidet, er det viktig å spesifisere hva slags jobb som skal utføres. Analyser de spesifikke arbeidsoppgavene som skal utføres i høyden. Vurder faktorer som varighet, hyppighet, kompleksitet og hvilke verktøy eller utstyr som kreves. Denne analysen bidrar til å identifisere oppgavespesifikke risikoer som må håndteres. Vi anbefaler at du svarer på følgende spørsmål:

 • Hvilke spesifikke oppgaver må jeg utføre for å fullføre jobben?
 • Hvor skal jeg jobbe?
 • Må jeg transportere maskiner?
 • Når skal arbeidet være ferdig?
 • Er det tider på døgnet jeg ikke kan jobbe?

2. Velg utstyr. 

Power Towers endrer hvordan verden arbeider i høyder opp til 5,1 meter ved å tilby et moderne og sikrere alternativ til stiger, stillaser og podietrinn. Alle Power Towers' sikkerhetsplattformer er fullstendig beskyttet ved hjelp av rekkverk, slik at operatøren er helt omsluttet under arbeidet. Så snart operatøren hever sikkerhetsplattformen, låses hjulene automatisk og holder maskinen i en horisontal posisjon. Operatøren har begge føttene på samme nivå og begge hendene fri til å arbeide trygt i høyden. Sikkerhetsplattformene gjør at operatøren kan arbeide i en 360-graders radius uten å strekke seg eller måtte balansere, slik at man unngår nestenulykker og fall. Velg den MEWP-en som passer best til dine behov på arbeidsplassen:

 • Push-around manuell heving: Pecolift, Ecolift, Ecolift WR.
 • Push-around elektrisk elevasjon: Nano, Nano 35, Power Tower, Power Tower Duo, Power Tower Duo
 • Selvgående: Nano SP, Nano SP Plus

3. Evaluering av området.

Begynn med å undersøke arbeidsstedet grundig. Identifiser potensielle farer, for eksempel skjøre overflater, ustabile strukturer eller kraftledninger i nærheten. Vurder miljøfaktorer som værforhold og deres innvirkning på sikkerheten.

4. Identifisering av risiko.

Identifiser og dokumenter potensielle farer og tilhørende risikoer. Vurder både generelle risikoer, som fall eller strukturelle feil, og oppgavespesifikke risikoer, som arbeid i nærheten av strømførende utstyr eller bruk av elektrisk utstyr.

5. Risikovurdering.

Vurder risikonivået for hver identifiserte fare ved å vurdere sannsynligheten for at den inntreffer og hvor alvorlige konsekvensene kan bli. Bruk en risikomatrise eller et poengsystem til å rangere risikoer og prioritere kontrolltiltak.

6. Vurdering av kompetanse.

Evaluer kompetansen til personer som er involvert i arbeid i høyden. Finn ut om de har de nødvendige ferdighetene, opplæringen og erfaringen til å utføre oppgavene på en sikker måte. Identifiser eventuelle ytterligere krav til opplæring eller tilsyn.

7. Kontrolltiltak.

Foreslå og iverksette kontrolltiltak for å redusere identifiserte risikoer. Dette kan omfatte tekniske kontroller (f.eks. rekkverk, barrierer), administrative kontroller (f.eks. tillatelser, sikre arbeidsprosedyrer) eller bruk av personlig verneutstyr (f.eks. seler, hjelmer). De fire hovedprosedyrene som må kontrolleres, er:

 • Sikre arbeidsprosedyrer: Bruk riktig personlig verneutstyr, sikre forståelse av fallsikringssystemer.
 • Riktig opplæring: For operatører, beboere, arbeidsledere og vedlikeholdspersonell
 • Smart planlegging: Organiser arbeidet på måter som minimerer eksponeringen for farer.
 • Planlegging av redning: Kan omfatte selvredning, assistert redning og/eller teknisk redning.

8. Overvåking og gjennomgang.

Kontroller regelmessig at kontrolltiltakene er effektive, og gjennomgå risikovurderingen med jevne mellomrom eller når det skjer vesentlige endringer. Oppdater vurderingen etter behov for å sikre fortsatt sikkerhet og samsvar.

Vi håper at denne artikkelen vil hjelpe deg med å forbedre sikkerheten på arbeidsplassen. For å redusere risikoen for at operatører skader seg på grunn av fall, snubling og skliing, må du sørge for å bruke riktig utstyr for arbeid i høyden.

Ta en titt på Power Towers' utvalg av mobile løfteplattformer her: Arbeidsplattformer - Kjøp arbeidsplattformer | Power Towers.

Power Towers maskinutvalg

Hvis du vil ha mer informasjon om maskiner eller priser, fyll ut skjemaet på Kontakt oss - Power Towers | Mobile løftede plattformer siden, eller send en e-post til sales@powertowers.com.